zdanie pojedyncze-wykresy

takie tam

Wykres zdania pojedynczego. Cel główny– po zajęciach uczeń: sporządza wykres zdania. Wykres zdania pojedynczego uczniowie otrzymują jacy? co? kiedy?
. i mam zadanie/wybierz zdania pojedyncze zrob ich wykresy i nazwij. Zdanie może być pojedyncze lub złożone-ile orzeczeń, tyle zdań. . Potrzebuję wykresu zdania pojedynczego ale jest ono bardzo trudne: Powszechnie uznaje się go za wybitnego znawcę w tej dziedzinie. 6xii Analiza zdań pojedynczych-wykresy. 13xii Analiza zdań pojedynczych-wykresy. 20xii Kolokwium (zdanie pojedyncze). 3i Wypowiedzenia złożone.
  • . Jak się uczymy wykresów zdania pojedyńczego? Dzieci lubią się bawić! Co robi mama edukacji domowej w niedzielę wieczorem?
  • Do każdego zdania dopasuj właściwy wykres: a. Brat czyta książkę i słucha muzyki. Zbuduj zdanie pojedyncze rozwinięte, w którym wystąpi podmiot logiczny.
  • Zdania pojedyncze-Serwis Blog w Wirtualna Polska s. a. Pierwszy portal w Polsce.
  • -umie nazwać części zdania pojedynczego i narysować jego wykres; potrafi rozpoznać zdania składowe w zdaniu złożonym i podaje ich prawidłowe nazwy;. Wskazuje i pyta o: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, buduje wykres zdania pojedynczego.
Zależności między zdaniami– składnikami ilustruje wykres: same funkcje jak poszczególne składniki zdania pojedynczego wobec podmiotu i orzeczenia. Podkreśl w tekście zdania pojedyncze jeden raz, a zdania złoŜ one dwa razy. a) Zadzwonił budzik i musiałam szybko wstawać. Wykres: zdanie złoŜ one.Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach)-przekształca zdanie pojedyncze w zdanie złożone i odwrotnie.Rozpoznaj rodzaje zdań. Sporządź ich wykresy. Postaw odpowiednie pytania. Przekształć zdania pojedyncze na złożone, zamieniając okoliczniki na zdania.Wyróżnienie części zdania pojedynczego (podmiot, orzeczenie, przydawka. Wykresy zdań wielokrotnie złożonych. Inne przykłady zdań wielokrotnie.

Składni (dokonuje analizy logicznej wypowiedzenia pojedynczego; rysuje wykresy logiczne zdań pojedynczych z różnymi typami orzeczeń i pod-

By zj polskiego-Related articlesZdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte. 3. Części zdania i ich funkcje. 4. Wykresy zdania pojedynczego. 5. Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.Dopisuje określenia do zdań pojedynczych nierozwiniętych. Przy pomocy nauczyciela sporządza wykresy zdań. Stosuje poprawną interpunkcję w zdaniach.Rozpoznaje i nazywa rodzaje wypowiedzeń: zdania i równoważniki zdań; zdania pojedyncze i złożone oraz wykonuje ich wykresy i stosuje zasady interpunkcyjne w.Wpisuje zdanie w podany wykres. Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone.Łabędzie bardzo łatwo potrafią zmienić swoje zwyczaje wędrówkowe. Wykres. 4. Podane zdania pojedyncze przekształć w zdania złożone:


Układa zdania pojedyncze, rozwinięte według podanego wykresu. Robi wykresy zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach). Rozpoznaje typy zdań (pojedyncze i złożone); dokonuje wykresu prostego zdania złożonego; pisze w miarę poprawnie, stosując podstawowe zasady.

  • Przekształć zdania pojedyncze na złożone ze zdaniem. Sporządź wykresy zdań: a) Dorota, która umiała najlepiej, wszystkich zaskoczyła.
  • Wpisuje zdanie w podany wykres. Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone. 3. Fonetyka.
  • Układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu. • Przeprowadza klasyfikację zdań złoŜ onych. Robi wykres zdania pojedynczego rozwiniętego.Wypowiedzenia: zdanie a równoważnik zdania, wypowiedzenia pojedyncze i złożone, szyk wyrazów w zdaniu, zdania złożone podrzędnie i współrzędnie, wykresy.
Przekształć pary zdań pojedynczych w zdania złożone pasujące do podanych wy-kresów. Dopasuj wykresy do podanych zdań złożonych współrzędnie. Wypowiedzenia wielokrotnie złożone i ich wykresy. Układa z podanych zdań pojedynczych wypowiedzenia złożone, stosując odpowiednie spójniki lub zaimki. Układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu. Robi wykres zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach). 9. ułóż zdanie współrzędnie złożone-wynikowe, narysuj jego wykres. 1p) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 10. Przekształć zdanie pojedyncze w zdanie.
Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone. Sporządza wykresy zdań pojedynczych. Przy pomocy nauczyciela sporządza wykresy zdań pojedynczych.. Przekształć podane zdania pojedyncze w zdania złożone. Powyższe zdania można przedstawić na wykresach. Proszę, zrób to.Składni (dokonuje analizy logicznej wypowiedzenia pojedynczego; rysuje wykresy logiczne zdań pojedynczych z różnymi typami orzeczeń i podmiotów,
. Wyjaśnij mi zdania współrzędnie złożone, ich wykresy i rodzaje. Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie, zdanie złożone zawiera.
Dokonuje przekształcenia zdania w stronie czynnej na zdanie w stronie biernej; Przeprowadza klasyfikację zdan złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy. Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych, próbuje okreslić ich rodzaj.Wykonuje wykresy zdań. Wskazuje błędnie sformułowane zdania. Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone. Odróżnia zdanie podrzędnie złożone od zdania.Układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu. Robi wykres zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach).
Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone, zdanie złożone współrzędne i podrzędnie; rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, wykonuje ich wykresy.Q rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone, zdanie złożone współrzędne i. q nazywa rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, wykonuje ich wykresy.• Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach). • Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie.. Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone. Poprawnie robi wykresy zdania pojedynczego. Nazywa związki wyrazów w zdaniu. Przekształca zdanie na.File Format: Microsoft Wordwykonuje wykresy zdania pojedynczego rozwiniętego. Przekształca zdanie pojedyncze na złożone. Układa zdania złożone podrzędnie i współrzędnie.Podane zdania zapisz w dwóch grupach: w pierwszej-zdania pojedyncze nierozwinięte. Wykonaj wykresy zdań złożonych z ćw. 10. Nazwij ich rodzaje.27. Rozpoznać części zdania pojedynczego, przeprowadzić analizę składniową zdania pojedynczego, sporządzić jego wykres; 28. Określić funkcje składniowe.
Zamienia zdanie pojedyncze na złożone. z podrzędnym okolicznikowym określonego typu (i odwrotnie). – rysuje wykresy zdań złożonych podrzędnie i je opisuje.


Rozpoznaje typy zdań (pojedyncze, złożone); dokonuje wykresu prostego zdania złożonego; niekiedy wykazuje się aktywnością, śledzi tok zajęć i.

Analiza zdania na części zdania, zaznacza grupę podmiotu i orzeczenia (2). Tworzy wykres zdania pojedynczego (drzewko) (3).

Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte. Dostrzeganie związków wyrazów w zdaniu. Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. Wykresy.Wpisuje zdanie w podany wykres, podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone, z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone, Ocena dopuszczająca.Analizuję wykresy… 64. Korzystam ze słowników… 65. Zbieram informacje… 66. Zdanie pojedyncze i złożone… 110. Zdanie podrzędnie złożone… 111.Domyślny, logiczny, zbiorowy; rysuje wykres zdania pojedynczego; rozróżnia zdania złożone podrzędnie i współrzędnie; stosuje zasady.Rozpoznaje i nazywa rodzaje wypowiedzeń: zdania i równoważniki zdań; zdania pojedyncze i złożone oraz wykonuje ich wykresy; dokonuje rozbioru logicznego i.Sporządza wykres zdania pojedynczego, nazywa poszczególne części zdania. Odróżnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego.Zamienia zdanie pojedyncze na złożone z podrzędnym okolicznikowym określonego typu. i odwrotnie). – rysuje wykresy zdań złożonych podrzędnie i je opisuje.Podpisz poniższe wypowiedzenia jako: zdania pojedyncze rozwinięte, zdania pojedyncze nierozwinięte lub. Nazwij zdania złożone i narysuj wykresy zdań.Buduje wykresy do zdań. 5. Stosuje prawidłowe spójniki w zdaniu złożonym. w. Wypowiedzenie złożone podrzędnie a zdanie pojedyncze Każdą część zdan. 5.Na łatwych przykładach przeprowadza analizę zdania pojedynczego, rozpoznaje części mowy i określa ich funkcje składniowe, sporządza wykres zdania.Zakres ćwiczeń w części 2. Wiąże się z: a) składnią (wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania, orzeczenie, zdanie pojedyncze i złożone, podmiot.. Wykresy, strzałki, tabele, liczne ilustracje i fotografie; przybliżają. Zdanie i równoważnik zdania, orzeczenie, zdanie pojedyncze i złożone.Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte. Dostrzeganie związkό w wyrazό w w zdaniu. Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. Wykresy.


Odróżnia na prostych przykładach zdania pojedyncze i złożone, buduje je z podanych. Zdań złożonych współrzędnie i podrzędne, rysuje ich wykresy
. i na zdania odwrotnie-przekształca zdania złożone w pojedyncze 22. Ich rodzaj składniowych stosowanie-uzupełnia wykresy zdań s. 39– 43 poprawnych form poszczególnymi częściami zdania wyrazów w-wzbogaca.Składni (dokonuje analizy logicznej wypowiedzenia pojedynczego; rysuje wykresy logiczne zdań pojedynczych z różnymi typami orzeczeń i podmiotów.Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę. 9. Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy. Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj.
Copyright (c) 2009 takie tam | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.